BIP Białostocki Teatr Lalek

Struktura własnościowa - BIP Białostocki Teatr Lalek

Struktura własnościowa

Białostocki Teatr Lalek stanowi własność samorządową Miasta Białystok. Teatr zarządzany jest przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego. Nadzór nad teatrem sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku.

Białostocki Teatr Lalek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Wartość jego majątku odzwierciedla fundusz instytucji.