BIP Białostocki Teatr Lalek

Regulamin organizacyjny - BIP Białostocki Teatr Lalek

Regulamin organizacyjny Białostockiego Teatru Lalek

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2018
Dyrektora Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku
z dnia 15 lutego 2018 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

BIAŁOSTOCKIEGO TEATRU LALEK

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Białostocki Teatr Lalek,  zwany dalej „Teatrem” jest miejską artystyczną instytucją kultury i działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.) oraz statutu nadanego uchwałą nr XXV/255/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 marca 2012 r.
 2. Niniejszy Regulamin określa:
 1. zasady kierowania Teatrem;
 2. organizację wewnętrzną Teatru;
 3. zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy;
 4. ogólny tryb załatwienia spraw.
 1. Obowiązki Teatru jako zakładu pracy oraz obowiązki pracowników i inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa Regulamin pracy Teatru.
 2. Funkcjonowanie i organizację kontroli zarządczej w Teatrze określają zasady organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej, wprowadzone odrębnym zarządzeniem.

 

Rozdział II

Zarządzanie Teatrem

§ 2.

 1. Teatrem zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt jego działalności Dyrektor Naczelny i Artystyczny, zwany dalej „Dyrektorem”.
 2. Dyrektor odpowiada za:
 1. realizację zadań statutowych;
 2. warunki pracy, BHP, zabezpieczenie ppoż. oraz inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 3. sprawy kadrowe;
 4. gospodarkę finansową i efekty ekonomiczne instytucji;
 5. funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej;
 6. prawidłowe udzielanie zamówień publicznych.
 1. Dyrektor jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Teatru.
 2. Dyrektor udziela pracownikom stosownych upoważnień.

§ 3.

 1. Dyrektor kieruje Teatrem przy pomocy Głównego Księgowego.
 2. Do zadań Głównego Księgowego należy:
 1. planowe i celowe realizowanie budżetu instytucji, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. ustalanie  stanu i wyniku finansowego Teatru;
 3. sporządzanie  rocznych planów finansowych, analiz, sprawozdań statystycznych 
  i  bilansowych;
 4. dokonywanie wstępnej kontroli:
 1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 1. prowadzenie rachunkowości Teatru oraz wykonywanie innych zadań zgodnie z przepisami o głównych księgowych;
 2. kierowanie  Działem Finansowo-Księgowym.
 1. Obowiązki i odpowiedzialność Głównego Księgowego określa w szczególności ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawa z dnia 27 września 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4.

 1. Dyrektor, na czas swojej nieobecności, wyznacza spośród pracowników zatrudnionych w Teatrze, osobę do dokonywania określonych czynności w imieniu Teatru.
 2. Osoby wyznaczone przez Dyrektora na czas jego nieobecności działają w granicach danego im upoważnienia.

 

Rozdział III 

Organizacja wewnętrzna

§ 5.

W Teatrze wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 1. komórki organizacyjne:
 1. Dział Artystyczny, który przy znakowaniu spraw używa symbolu (DA), w skład którego wchodzą:
  • Zespół Aktorski;
  • Reżyser;
  • Inspicjent;
  • Konsultant Literacki;
  • Dramaturg;
  • Konsultant Muzyczny.
 2. Dział Administracyjno – Gospodarczy, który przy znakowaniu spraw używa symbolu (DAG);
 3. Dział Techniczny, który przy znakowaniu spraw używa symbolu (DT), w skład którego wchodzi Pracownia Plastyczna;
 4. Dział Upowszechniania Teatru, który przy znakowaniu spraw używa symbolu (DUT);
 5. Dział Finansowo-Księgowy, który przy znakowaniu spraw używa symbolu (DFK).
 1. samodzielne stanowiska pracy:
 1. Specjalista ds. Organizacyjno-Marketingowych, który przy znakowaniu spraw używa symbolu (OM);
 2. Specjalista ds. Edukacji Teatralnej, który przy znakowaniu spraw używa symbolu (ET);
 3. Specjalista ds. Kadr, który przy znakowaniu spraw używa symbolu (K);
 4. Sekretarka, która przy znakowaniu spraw używa symbolu (S).

§ 6.

 1. Zasady funkcjonowania komórek organizacyjnych Teatru są następujące:
 1. komórką organizacyjną zarządza kierownik działu, bezpośrednio podległy Dyrektorowi;
 2. kierownik koordynuje działania merytoryczne działu, odpowiada za organizację i realizację zadań komórki, a w szczególności:
 1. nadzoruje wykonywanie powierzonych komórce zadań;
 2. przedkłada Dyrektorowi informacje o realizacji zadań i funkcjonowaniu komórki;
 3. wnioskuje w sprawach zatrudniania, wynagradzania, nagród i kar podległych pracowników.
 1. Dyrektor może ustanowić zastępców kierowników  poszczególnych działów.
 2. Ustala się stanowiska następujących kierowników:
 1. Kierownik Zespołu Aktorskiego;
 2. Kierownik Działu Technicznego;
 3. Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego;
 4. Kierownik Działu Upowszechniania Teatru.
 1. Szczegółowe zakresy zadań i obowiązków kierowników działów i innych pracowników Teatru określa odpowiednio Dyrektor oraz Dyrektor przy pomocy kierowników działów.

 

Rozdział IV

Zadania kierowników komórek organizacyjnych

§ 7.

Do zadań kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych należy:

 1. koordynowanie prac poszczególnych działów przy realizowaniu zamierzeń i planów  merytorycznych Teatru;
 2. organizowanie  i planowanie pracy poszczególnych pracowników;
 3. opracowywanie zakresów czynności i dokonywanie podziału pracy pomiędzy pracowników  poszczególnych działów;
 4. współpraca z kierownikami poszczególnych działów i samodzielnymi stanowiskami pracy w zakresie ich kompetencji;
 5. stosowanie właściwej oceny pracowników, sporządzanie wniosków dotyczących uprawnień związanych ze stosunkiem pracy, przyznawania nagród, wyróżnień oraz kar, w ustalonych w Teatrze terminach;
 6. udział w szkoleniach oraz doskonalenie własnych kwalifikacji drogą samokształcenia;
 7. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej.

 

Rozdział V

Zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych
i samodzielnych stanowisk pracy

§ 8.

 1. Dział Artystyczny realizuje podstawowe statutowe zadania Teatru, zgodnie z planami repertuarowymi. Do zadań Zespołu Aktorskiego, który podlega  Dyrektorowi oraz Kierownikowi Zespołu Aktorskiego, a w czasie prób i przedstawień Reżyserowi i Inspicjentowi należy:
  1. realizowanie przedstawień teatralnych zgodnie z planem repertuarowym Teatru;
  2. czynny udział we wszystkich przedsięwzięciach artystycznych i upowszechnieniowych podejmowanych przez Teatr, a w  szczególności:
   1. przygotowywanie powierzonych ról według wymogów reżysera i w ustalonym przez niego terminie;
   2. udział w widowiskach zarówno w siedzibie, jak  i w terenie, wg ustalonego planu;
   3. czynny  udział w kształtowaniu artystycznego  i społecznego programu Teatru;
   4. dbanie o estetyczny wygląd lalek, rekwizytów i kostiumów;
   5. przygotowywanie lalek i rekwizytów do prób i widowisk w siedzibie i w terenie oraz dbanie o ich zabezpieczenie  po skończonej próbie lub widowisku; w  razie gry
   6. w kostiumie – przygotowanie kostiumu przed widowiskiem, a po widowisku zabezpieczenie go przed zniszczeniem przez złożenie go we właściwym miejscu;
   7. stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i ogólnych, a ponadto dbanie o formę fizyczną i psychiczną dla utrzymania pełnej sprawności koniecznej do wykonywania zawodu;
   8. godne reprezentowanie Teatru poprzez swoją pracę na scenie jak i poza nią.
 2. Do zadań Reżysera, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi, należy:
  1. współpraca przy kształtowaniu i realizacji programu artystycznego Teatru;
  2. współpraca przy realizacji ustalonego repertuaru i nadzorze artystycznym nad spektaklami;
  3. godne reprezentowanie Teatru poprzez swoją pracę na scenie jak i poza nią.
 3. Do zadań Konsultanta Muzycznego, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi, należy kompleksowe przygotowanie muzyczne każdego spektaklu, a w szczególności:
  1. prowadzenie zajęć wokalnych Zespołu Aktorskiego;
  2. opieka muzyczna nad przedstawieniami teatralnymi;
  3. ocena oprawy muzycznej spektakli.
 4. Do zadań Konsultanta Literackiego, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi, należy:
  1. współpraca z Dramaturgiem w tworzeniu i opracowywaniu tekstów umieszczanych na stronie internetowej Teatru;
  2. redagowanie i opracowywanie graficzne w formie elektronicznej repertuaru, druków promocyjnych  i informacyjnych itp.;
  3. opracowywanie i stała aktualizacja strony internetowej Teatru;
  4. opracowywanie wszelkich materiałów informacyjnych w formie elektronicznej.
 5. Do zadań Dramaturga, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi, należy w szczególności:
  1. uczestnictwo i nadzór nad próbami w zakresie struktury przedstawień;
  2. dbałość o jakość literacką realizowanych scenariuszy;
  3. budowanie struktury językowo-literackiej i dramaturgii spektaklu;
  4. dbałość o sprawność, poziom tekstu i przebieg spektakli.
 6. Do zadań Inspicjenta, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi, należy takie organizowanie prób i  przedstawień   powierzonych  mu  przez  Dyrektora, które zapewni punktualne  ich rozpoczęcie i sprawny przebieg. Inspicjentowi podlegają wszyscy pracownicy artystyczni i  techniczni zaangażowani w próby i przedstawienia.
 7. Do zadań Kierownika Zespołu Aktorskiego, należy:
  1. kierowanie pracą Inspicjenta;
  2. koordynowanie i organizowanie pracy Zespołu Aktorskiego;
  3. przygotowywanie i uzgadnianie z  Dyrektorem  planów  pracy artystycznej Teatru;
  4. wykonywanie zadań w zakresie promowania i popularyzacji pracy artystycznej Teatru.

§ 9.

 1. Do zadań Działu Technicznego należy:
 1. przygotowywanie i obsługa techniczna, oświetleniowa i elektroakustyczna prób i przedstawień;
  1. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, elektroakustycznych, scenicznych oraz telewizyjnych w Teatrze;
  2. wykonywanie konstrukcji scenicznych, dekoracji, rekwizytów do przedstawień;
  3. wykonywanie prac stolarskich dla potrzeb wszystkich komórek organizacyjnych Teatru;
  4. przygotowywanie do prób i przedstawień konstrukcji, dekoracji, rekwizytów i lalek;
  5. wykonywanie innych prac związanych z przygotowaniem przedstawień oraz potrzebami Teatru, a w szczególności:
   1. prac modelarskich;
   2. prac krawieckich;
   3. charakteryzacji lalek, malowania dekoracji i rekwizytów;
   4. reklamy plastycznej dotyczącej działalności Teatru;
   5. prowadzenie archiwum lalek i rekwizytów.
 2. Działem Technicznym kieruje Kierownik Działu Technicznego Teatru, który również koordynuje czynności Pracowni Plastycznej.

§ 10.

 1. Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy:
 1. utrzymanie w pełnej sprawności technicznej budynków, pomieszczeń i urządzeń w budynkach należących do Teatru;
 2. zabezpieczenie i ochrona mienia Teatru;
 3. zapewnienie porządku i czystości w Teatrze oraz na posesjach należących do Teatru;
 4. zabezpieczenie przeciwpożarowe Teatru oraz tworzenie warunków bezpiecznej pracy pracowników;
 5. stała konserwacja urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie budynków Teatru;
 6. zaopatrywanie w sprzęt, materiały i urządzenia konieczne do wykonywania przedstawień i prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek organizacyjnych Teatru;
 7. prowadzenie spraw transportu samochodowego oraz centrali telefonicznej;
 8. zapewnienie pracownikom Teatru odzieży roboczej i ochronnej oraz środków czystości i bhp.

 

 1. Działem Administracyjno-Gospodarczym kieruje Kierownik  Działu Administracyjno – Gospodarczego.
 2. Kierownikowi Działu Administracyjno-Gospodarczego powierza się wykonywanie zadań związanych z realizacją udzielanych zamówień publicznych, na podstawie obowiązujących  przepisów.

                                                                         § 11.

 1. Do zadań Działu Upowszechniania Teatru należy:
 1. organizowanie różnych form popularyzacji spektakli przygotowywanych przez Teatr,
  w celu zapewnienia maksymalnej frekwencji i wpływów;
 2. organizowanie działań parateatralnych i promocyjnych mających na celu poszerzanie kręgu odbiorców działalności Teatru;
 3. tworzenie optymalnych warunków obsługi widzów, zapewnienie im bezpiecznego przebywania w Teatrze;
 4. organizowanie działalności objazdowej Teatru – pełnienie przez organizatorów widowni funkcji kierownika objazdu;
 5. pełnienie funkcji kierownika widowni (dyżur administracyjny) oraz organizowanie dyżurów innych pracowników wyznaczonych przez Dyrektora Teatru, niepodporządkowanych kierownikowi Działu;
 6. sprzedaż biletów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz organizowanie sprzedaży teatraliów.

 

 1. Działem Upowszechniania Teatru kieruje Kierownik Działu Upowszechniania Teatru.

§ 12.

 1. Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy:
  1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
   1. ewidencja operacji gospodarczych;
   2. obieg i kontrola dokumentów księgowych;
   3. gospodarka mieniem Teatru i terminowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych;
   4. sporządzanie i prowadzenie sprawozdawczości finansowej;
   5. prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych i przekazywanie informacji ekonomicznych;
   6. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych;
   7. naliczanie podatków i terminowe regulowanie zobowiązań z Urzędem   Skarbowym;
   8. naliczanie wynagrodzeń i innych wypłat związanych ze stosunkiem pracy;
   9. naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i ich odprowadzanie w wymaganych terminach.
   10. systematyczne analizowanie gospodarki finansowej instytucji i przekazywanie        aktualnych informacji Dyrektorowi Teatru;
   11. prowadzenie kasy głównej Teatru.
 2. Działem Finansowo-Księgowym kieruje Główny Księgowy.

§ 13.

 1. Pracownicy samodzielnych stanowisk pracy, w zakresie powierzonych zadań samodzielnie realizują działania merytoryczne, odpowiadają za organizację pracy i wykonywanie zadań.
 2. Pracownicy samodzielnych stanowisk pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.
 3. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników samodzielnych stanowisk pracy określa Dyrektor.

 

§ 14.

 1. Do zadań Specjalisty ds. Organizacyjno-Marketingowych należy prowadzenie spraw w zakresie:
 1. pozyskiwania sponsorów oraz funduszy pozabudżetowych na rzecz Teatru;
 2. wnioskowania o dofinansowanie projektów w funkcjonowaniu teatru ze środków budżetu państwa oraz z funduszy europejskich;
 3. działań marketingowych;
 4. public relations;
 5. współpracy w tworzeniu prawa wewnątrzzakładowego.
 1. Specjalista ds. Organizacyjno-Marketingowych współpracuje z kierownikami działów i samodzielnymi stanowiskami pracy przy opracowywaniu projektów regulacji wewnętrznych.

§ 15.

Do zadań Specjalisty ds. Edukacji Teatralnej należy:

 1. prowadzenia szeroko rozumianej działalności edukacyjnej w zakresie dziedzin prezentowanych przez Teatr;
 2. współpraca ze szkołami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i reklamy działalności Teatru;
 3. popularyzację zagadnień z dziedziny sztuki teatralnej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez współpracę ze szkołami;
 4. prowadzenie zajęć teatralnych w formie warsztatów;
 5. współpraca z innymi instytucjami kultury;
 6. współpraca z innymi działami i komórkami organizacyjnymi w szczególności Działem Artystycznym, Działem Upowszechniania Teatru oraz Specjalistą ds. Organizacyjno-Marketingowych;
 7. stały monitoring programów i projektów adresowanych do instytucji kultury w zakresie organizacji i pozyskiwania funduszy na działalność edukacyjną Teatru.

§ 16.

Do zadań Specjalisty ds. Kadr należy:

 1. prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spraw osobowych pracowników Teatru;  
 2. obsługa programu kadrowo-płacowego i programu ZUS-u „Płatnik”;
 3. kontrola i aktualizacja  treści  regulaminów  obowiązujących w Teatrze;
 4. prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych;
 5. kontrola ustalania i rozliczania czasu pracy przez kierowników działów;
 6. nadzór nad archiwum zakładowym.

§ 17.

Do zadań Sekretarki należy:

 1. obsługa sekretariatu;
 2. prowadzenie terminarza i wyjazdów służbowych Dyrektora (rezerwacja biletów lotniczych, hoteli etc.);
 3. współpraca z Kierownikiem Zespołu Aktorskiego w sprawach organizacyjnych, związanych z wyjazdami zagranicznymi zespołu teatralnego (bilety, noclegi, procedury wizowe);
 4. koordynacja zadań związanych z tworzeniem druków, wydawnictw;
 5. zabezpieczenie i koordynacja tłumaczeń dokumentów i materiałów dotyczących Teatru;
 6. prowadzenie archiwum artystycznego:
 1. zakładanie i rejestracja teczek archiwizujących kolejne premiery;
 2. archiwizowanie bieżących artykułów prasowych dotyczących Teatru;
 3. archiwizowanie materiałów dokumentujących działalność upowszechniającą kulturę (Galeria Teatru, wydawnictwa, nagrody, konferencje prasowe, spotkania z twórcami);
 4. obsługa interesantów (przygotowanie materiałów archiwalnych, udzielanie  informacji);

 

 1. obsługa korespondencji Dyrektora i przygotowanie pism zgodnie z wytycznymi;
 2. obsługa kontaktów międzynarodowych i krajowych wynikających z działalności Teatru;
 3. prowadzenie rejestrów prawa wewnątrzzakładowego i wydanych upoważnień;
 4. udział w organizacji spotkań, konferencji prasowych i premier;
 5. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego, zgodnie z umiejętnościami i kwalifikacjami.

§ 18.

W razie zmiany zadań komórek organizacyjnych lub poszczególnych pracowników, przekazanie akt następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.

§ 19.

Schemat organizacyjny Teatru stanowi załącznik do Regulaminu organizacyjnego Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku.

 

Rozdział VI

Ogólny tryb załatwiania spraw

§ 20.

Oświadczenie woli w imieniu Teatru składa Dyrektor.

§ 21.

 1. Skargi i wnioski wpływające do Teatru podlegają rejestracji i rozpatrywane są przez Dyrektora.
 2. Pisma w sprawach dotyczących Teatru wymagają podpisu Dyrektora lub upoważnionego przez niego pracownika.
 3. Informacji w sprawach dotyczących Teatru udziela Dyrektor lub uprawnieni  pracownicy.

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe

§ 22.

Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.