BIP Białostocki Teatr Lalek

Raport o stanie zapewnienia dostępności - BIP Białostocki Teatr Lalek

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Nazwa i adres podmiotu publicznego
Białostocki Teatr Lalek w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON
00027899400000

Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu
sekretariat@btl.bialystok.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
edubrowska@btl.bialystok.pl
Telefon kontaktowy
857425031

Data
2021-03-29
Miejscowość
Białystok

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo
WOJ. PODLASKIE
Powiat
Powiat m. Białystok
Gmina
M. Białystok (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?
[ X ] NIE
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?
[ X ] NIE
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] TAK
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Wejście frontowe, główny hol oraz dwie z trzech sal teatralnych BTL są w pełni dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Trzecia - tak zwana "sala prób", nie jest w pełni dostępna ze względu na konieczność pokonania dwóch stopni - w przypadku osób poruszających się na wózkach konieczne jest zastosowanie dostępu alternatywnego np. wsparcia pracownika BTL. Biura w części administracyjnej nie są dostępne ze względu na brak urządzeń umożliwiających pokonanie schodów. Osoba ze szczególnymi potrzebami wejdzie samodzielnie do budynku i otrzyma niezbędne informacje w portierni, jednak nie będzie w stanie samodzielnie dotrzeć do biur znajdujących się na piętrze. W razie potrzeby może zostać zastosowany dostęp alternatywny polegający na organizacji spotkania w holu BTL, gdzie znajduje się przygotowane do tego celu miejsce. BTL zapewnia głosową informację na temat rozkładu pomieszczeń – udziela jej pracownik. BTL zapewnia ewakuację zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
Liczba stron: 2
Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Adres strony internetowej          https://www.btl.bialystok.pl/
Zgodność z UdC                       [ X ] Częściowo zgodna
Adres strony internetowej          https://btl.nowybip.pl/
Zgodność z UdC                       [ X ] Częściowo zgodna

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
BTL sporządzi deklaracje dostępności dla poszczególnych stron po przeprowadzeniu szczegółowego audytu. Ponadto będzie dążyć do zwiększenia dostępności stron internetowych. Lista niezgodności obejmuje: brak informacji o wielkości plików pdf dostępnych na stronach, brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik, brak audiodeskrypcji dla materiałów wideo/multimedialnych.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny                                                                [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny                                                       [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS
lub komunikatorów internetowych                                                 [ X ] TAK                          
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem
komunikatorów internetowych                                                      [ X ] NIE
e. Przesyłanie faksów                                                                 [ X ] NIE
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje
(tłumaczenie online)                                                                    [ X ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty               [ X ] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)       [ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie liczby posiadanych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących:
2

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
2

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] TAK
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] TAK

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:
5
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
Podczas wejścia do jednaj z trzech sal teatralnych, tak zwanej "sali prób", osoby na wózkach wymagają wsparcia innej osoby. Przeszkodę stanowią dwa schody na drodze prowadzącej do wejścia do sali.

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE