BIP Białostocki Teatr Lalek

Statut - BIP Białostocki Teatr Lalek

Statut Białostockiego Teatru Lalek

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/522/21 Rady Miasta Białystok z dnia 22 lutego 2021 r.

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Białostocki Teatr Lalek, zwany dalej „Teatrem”, jest miejską artystyczną instytucją kultury, która działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwanej dalej „ustawą” oraz postanowień niniejszego statutu.

 1. Teatr jest instytucją posiadającą osobowość prawną i został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Białegostoku pod numerem RIK 06/99.
 2. Organizatorem Teatru jest Miasto Białystok.

§ 2. 1. Siedzibą Teatru jest miasto Białystok.

 1. Teatr w ramach wykonywanych zadań statutowych prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Teatr może używać skróconej nazwy „BTL”.

Rozdział 2.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§3.1. Teatr jest powołany do prowadzenia teatralnej działalności artystycznej, z udziałem zawodowych twórców i wykonawców.

2. Celem działania Teatru jest tworzenie i prezentacja przedstawień, a także upowszechnianie kultury, a w szczególności kultury teatralnej.

§ 4. Zakres działalności Teatru obejmuje:

 1. przygotowanie i popularyzację przedstawień, w oparciu o zespoły własne;
 2. współpracę z innymi teatrami w kraju i za granicą w zakresie wymiany twórców, zespołów i przedstawień;
 3. udział w festiwalach, konkursach, przeglądach krajowych i zagranicznych;
 4. prowadzenie działalności edukacyjnej, upowszechniającej oraz promocyjnej w dziedzinie teatru;
 5. organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, w tym festiwali teatralnych;
 6. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury, szkołami teatralnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświatowymi, innymi podmiotami działającymi w dziedzinie kultury i twórcami indywidualnymi w zakresie prowadzonej działalności;
 7. dokumentowanie działalności Teatru i gromadzenie zbiorów archiwalnych;
 8. prowadzenie działalności wystawienniczej oraz wydawniczej.

§ 5. Teatr prowadzi działalność kulturalną na podstawie planu repertuarowego opracowanego na dany sezon artystyczny, rozpoczynający się w dniu 1 września danego roku, a kończący się w dniu 31 sierpnia następnego roku.

Rozdział 3.

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE

§6. 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Teatru, reprezentuje go na zewnątrz oraz odpowiada za jego mienie.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Białegostoku, w trybie i na zasadach określonych w ustawie.

 1. Czynności wobec Dyrektora w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Prezydent Miasta Białegostoku.
 2. W Teatrze, na wniosek Dyrektora, może być powołany jego zastępca.
 3. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Teatru, po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Białegostoku.

§ 7. Organizację wewnętrzną Teatru oraz zakres działań poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora, w trybie i na zasadach określonych w ustawie.

§8. 1. W Teatrze, jako organ opiniodawczy i doradczy, może działać Rada Artystyczno-Programowa, zwana dalej „Radą”.

 1. Radę, w składzie nieprzekraczającym 5 członków, powołuje i odwołuje Dyrektor Teatru.
 2. Zasady i tryb działania Rady określa, ustalony przez nią i zatwierdzony przez Dyrektora Teatru, regulamin.

Rozdział 4.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

§ 9. 1. Teatr prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

 1. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest roczny plan finansowy, ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Miasta Białegostoku.
 2. Wysokość rocznej dotacji dla Teatru ustala Rada Miasta Białystok.
 3. Roczne sprawozdanie finansowe Teatru podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

§ 10. 1. Działalność Teatru finansowana jest z dotacji podmiotowej i dotacji celowych z budżetu Miasta Białegostoku, przychodów z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacji otrzymywanych z budżetu państwa, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych, środków pochodzących z funduszy krajowych i zagranicznych, środków z prowadzonej działalności dodatkowej oraz odsetek bankowych.

 1. Teatr może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną na zasadach określonych w obowiązujących odrębnych przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych. Działalność ta może być prowadzona w zakresie:
 1. wynajmu składników majątkowych;
 2. świadczenia usług reklamowych;
 3. świadczenia usług przez pracownie techniczne Teatru;
 4. produkcji i dystrybucji filmów, nagrań audio i video.
 1. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej, o której mowa w ust. 2, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej.

Rozdział 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.