BIP Białostocki Teatr Lalek

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

                Białystok, dnia 30 maja 2022 roku

Znak: OM.26.6.2022

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na realizację zadania: „Rozbudowa i przebudowa budynku Białostockiego Teatru Lalek wraz z instalacją wentylacji mechanicznej - zabudowa patia Teatru”

Zamawiający, Białostocki Teatr Lalek stosownie do treści art. 260ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż działając na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Białostockiego Teatru Lalek wraz z instalacją wentylacji mechanicznej - zabudowa patia Teatru”

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 30.05.2022 godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.


Data wytworzenia: 2022-05-30 13:44 Autor: Adam Dzierma Data publikacji: 2022-05-30 13:44 Osoba udostępniająca na stronie: Adam Dzierma Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-30 Osoba modyfikująca: Adam Dzierma