BIP Białostocki Teatr Lalek

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Białystok, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Znak postępowania: OM.26.9.2022

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie:

Rozbudowa i przebudowa budynku Białostockiego Teatru Lalek wraz z instalacją wentylacji mechanicznej – zabudowa patia Teatru

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający: Białostocki Teatr Lalek, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:Dz. U. z 2022 r., poz. 1710)– dalej „ustawa Pzp” informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie.

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert ustalonym na dzień 05.08.2022 r., godz. 12:00 wpłynęła jedna oferta:

Numer oferty

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania Wykonawców

Cena ofertowa brutto
zawarta w ofercie

[w zł brutto]

1

Hydratec sp. z o.o.
ul. Por. Anatola Radziwonika 12
15-166 Białystok

1 325 940,00 zł

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 758 800,48 zł brutto.

Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po dokonanej analizie możliwości finansowych jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.


Data wytworzenia: 2022-08-23 13:06 Autor: Adam Dzierma Data publikacji: 2022-08-23 13:06 Osoba udostępniająca na stronie: Adam Dzierma Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-23 Osoba modyfikująca: Adam Dzierma