BIP Białostocki Teatr Lalek

Wyjaśnienie treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert

Wyjaśnienie treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert

Białystok, dnia 18.04.2018 r.

Znak sprawy: OM.217.4.2018                                                         

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Modernizacja małej sceny BTL – etap II: montaż kratownicy i systemu kulis na małej scenie Białostockiego Teatru Lalek”.

  1. Na podstawie art. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
    (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp, Zamawiający – Białostocki Teatr Lalek ul. K. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok przekazuje treść zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie:
W związku z koniecznością skoordynowania kilku branż i wielozadaniowością ww. zamówienia zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 27-04-2018 co umożliwi wykonawcom przygotowanie rzetelnych wycen poszczególnych zakresów.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i przedłuża termin składania ofert. do dnia 27.04.2018 r. do godz. 8:00.

  1. W związku z powyższym zmienia się w dniu 18.04.2018 r. treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w taki sposób, że:

w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. d) SIWZ przed zmianą jest:

Nie otwierać przed dniem 20 kwietnia 2018 r. do godz. 8:30

w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. d) SIWZ po zmianie jest:

Nie otwierać przed dniem 27 kwietnia 2018 r. do godz. 8:30

w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ przed zmianą jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 należy złożyć w terminie
do dnia 20 kwietnia 2018 r. do godz. 8:00 w siedzibie Zamawiającego:

Białostocki Teatr Lalek

ul. K. Kalinowskiego 1,

15-875 Białystok

pok. Nr 203 – SEKRETARIAT

w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ po zmianie jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 należy złożyć w terminie
do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godz. 8:00 w siedzibie Zamawiającego:

Białostocki Teatr Lalek

ul. K. Kalinowskiego 1,

15-875 Białystok

pok. Nr 203 – SEKRETARIAT

w rozdziale 8 pkt. 8.3 SIWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego:
Białostocki Teatr Lalek

ul. K. Kalinowskiego 1,

15-875 Białystok

pok. Nr 201

w rozdziale 8 pkt. 8.3 SIWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego:
Białostocki Teatr Lalek

ul. K. Kalinowskiego 1,

15-875 Białystok

pok. Nr 201

  1. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia
    o zamówieniu Nr 544293-N-2018 z dnia 2018-04-12 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 18.04.2018 r. w na portalu BZP.

  1. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Dr hab. Jacek Malinowski

.................................................
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-04-18 16:20 Autor: Adam Dzierma Data publikacji: 2018-04-18 16:20 Osoba udostępniająca na stronie: Adam Dzierma Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-18 Osoba modyfikująca: Adam Dzierma