BIP Białostocki Teatr Lalek

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500080224-N-2018 z dnia 12-04-2018 r.

Białystok:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 544293-N-2018
Data: 12/04/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Białostocki Teatr Lalek, Krajowy numer identyfikacyjny 27899400000, ul. ul. Kalinowskiego  1, 15875   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 425 031, e-mail sgarustowicz@btl.bialystok.pl, faks 857 425 031.
Adres strony internetowej (url): www.btl.bialystok.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski


Data wytworzenia: 2018-04-13 10:43 Autor: Adam Dzierma Data publikacji: 2018-04-13 10:43 Osoba udostępniająca na stronie: Adam Dzierma Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-13 Osoba modyfikująca: Adam Dzierma