BIP Białostocki Teatr Lalek

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Białystok, 5 sierpnia 2022 roku

Znak sprawy: OM.26.9.2022                                                  

dotyczy:     postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie Rozbudowa i przebudowa budynku Białostockiego Teatru Lalek wraz z instalacją wentylacji mechanicznej - zabudowa patia Teatru

INFORMACJA

na podstawie art. 222 ust. 5 pkt. 1 i 2 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Zamawiający: Białostocki Teatr Lalek, działając na podstawie art. 222 ust. 5 pkt. 1 i 2 w związku z art. 266 niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, a także o cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Numer oferty

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania Wykonawców

Cena ofertowa brutto zawarta w ofercie [w zł brutto]

1

 

Hydratec sp. z o.o.

ul. Por. Anatola Radziwonika 12,

15-166 Białystok

 

1 325 940,00 zł

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-08-05 14:13 Autor: Adam Dzierma Data publikacji: 2022-08-05 14:13 Osoba udostępniająca na stronie: Adam Dzierma Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-05 Osoba modyfikująca: Adam Dzierma