BIP Białostocki Teatr Lalek

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Białystok, 21 maja 2018 r.

Znak sprawy: OM.217.6.2018

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych (zwanych dalej „Pzp”).

Przedmiot zamówienia:
„Modernizacja małej sceny BTL – II etap: wygłuszenie małej sceny BTL oraz dostawa i montaż klimatyzacji”

Zarządzeniem nr 15/2018 Dyrektora Białostockiego Teatru Lalek z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja małej sceny BTL – II etap: wygłuszenie małej sceny BTL oraz dostawa i montaż klimatyzacji”, została powołana Komisja Przetargowa.

W dniu 21 maja br. o godz. 9.30, w siedzibie Białostockiego Teatru Lalek, ul. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok, w pokoju nr 201 odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej w składzie:

  1. Julita Stepaniuk - Przewodniczący,
  2. Magdalena Malinowska - Członek,
  3. Irena Doroszkiewicz - Członek.

Przewodniczący wyznaczył Panią Irenę Doroszkiewicz na Sekretarza Komisji.

W dniu 2 maja 2018 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja małej sceny BTL – II etap: wygłuszenie małej sceny BTL oraz dostawa i montaż klimatyzacji”, numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 553254-N-2018.

W wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 21 maja 2018 r. do godz. 9:00, numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 500097606-N-2018.

W przedmiotowym postępowaniu, w terminie składania ofert, tj. do dnia 21 maja 2018 r. do godz. 9.00, wpłynęła 1 oferta.

Przed otwarciem oferty Przewodniczący komisji podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego - „Modernizacja małej sceny BTL – II etap: wygłuszenie małej sceny BTL oraz dostawa i montaż klimatyzacji”, tj. 350.000 zł brutto.

W dniu 21 maja 2018 r. o godz. 9.30 Komisja dokonała sprawdzenia oferty, tj. czy jest w stanie nienaruszonym i czy jest opisana zgodnie z SIWZ. Następnie Przewodniczący dokonał otwarcia oferty i odczytania nazwy oferenta, jego adresu (siedziby), a także informacji dotyczących ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie.

Zestawienie złożonych ofert:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Zakres zadania

Okres gwarancji

Termin wykonania

Warunki płatności

Cena ofertowa brutto (w zł)

1.

BARTERM Bartłomiej Lach
ul. Kolejowa 12 C
15-701 Białystok

„Modernizacja małej sceny BTL – II etap: wygłuszenie małej sceny BTL oraz dostawa i montaż klimatyzacji”

36 miesięcy

30.08.2018 r.

Rozliczenie przedmiotu umowy z Wykonawcą będzie regulowane fakturą końcową w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z końcowym protokołem odbioru wykonanych prac.

330.870,0

Posiedzenie zakończono w dniu 21 maja br., o godz. 10.00

Protokół sporządziła:
Irena Doroszkiewicz

Podpisy Członków Komisji Przetargowej:

  1. Julita Stepaniuk
  2. Magdalena Malinowska
  3. Irena Doroszkiewicz

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-05-21 14:15 Autor: Adam Dzierma Data publikacji: 2018-05-21 14:15 Osoba udostępniająca na stronie: Adam Dzierma Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-21 Osoba modyfikująca: Adam Dzierma