BIP Białostocki Teatr Lalek

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Białystok, 25 sierpnia 2017 r.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych (zwanych dalej „Pzp”).

Przedmiot zamówienia:
Dostawa systemu kulis mobilnych dla małej sceny Białostockiego Teatru Lalek”

Zarządzeniem nr 12/2017 Dyrektora Białostockiego Teatru Lalek z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa systemu kulis mobilnych dla małej sceny Białostockiego Teatru Lalek”, została powołana Komisja Przetargowa.

W dniu 25 sierpnia br. o godz. 10.30, w siedzibie Białostockiego Teatru Lalek, ul. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok, w pokoju nr 201 odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej w składzie:

  1. Julita Stepaniuk - Przewodniczący,

  2. Magdalena Malinowska - Członek,

  3. Sławomir Garustowicz - Członek,

  4. Michał Wyszkowski – Członek,

  5. Irena Doroszkiewicz - Członek.

 

Przewodniczący wyznaczył Panią Irenę Doroszkiewicz na Sekretarza Komisji.

W dniu 10 sierpnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa systemu kulis mobilnych dla małej sceny Białostockiego Teatru Lalek”, numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 567903-N-2017.

W przedmiotowym postępowaniu, w terminie składania ofert, tj. do dnia 25 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00, wpłynęły 2 oferty. Przed otwarciem ofert Przewodniczący komisji podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego - „Dostawa systemu kulis mobilnych dla małej sceny Białostockiego Teatru Lalek”, tj. 56.000 zł brutto.

W dniu 25 sierpnia 2017 r. o godz. 10.30. Komisja dokonała sprawdzenia ofert, tj. czy jest w stanie nienaruszonym i czy jest opisana zgodnie z SIWZ, następnie Przewodniczący dokonał otwarcia oferty i odczytania nazwy oferenta, jego adresy (siedziby), a także informacji dotyczących ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie.

Zestawienie złożonych ofert:

Lp.

Nazwa
i adres Wykonawcy

Zakres zadania

Okres gwarancji

Termin wykonania

Warunki płatności

Cena ofertowa brutto (w zł)

1.

BSC System
sp. z o.o.

ul. Zielone Zacisze 1/214
03-294 Warszawa

Dostawa systemu kulis mobilnych dla małej sceny Białostockiego Teatru Lalek

72
miesiące

31.10.2017 r.

Rozliczanie dostaw z Wykonawcą będzie regulowane fakturą końcową w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z końcowym protokołem odbioru dostarczonych materiałów.

54.999,45 zł

2.

SOL Sebastian Budnik

ul. Łobeska 7
60-182 Poznań

Dostawa systemu kulis mobilnych dla małej sceny Białostockiego Teatru Lalek

72
miesiące

31.10.2017 r.

Rozliczanie dostaw z Wykonawcą będzie regulowane fakturą końcową w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z końcowym protokołem odbioru dostarczonych materiałów.

56.999,00 zł

Posiedzenie zakończono w dniu 25 sierpnia br., o godz. 10.50

Protokół sporządziła:

…………………………………….

Podpisy Członków Komisji Przetargowej:

  1. ……………………………

  2. ……………………………

  3. ……………………………

  4. ……………………………

  5. ……………………………


Data wytworzenia: 2017-08-25 17:58 Autor: Adam Dzierma Data publikacji: 2017-08-25 17:58 Osoba udostępniająca na stronie: Adam Dzierma Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-08 Osoba modyfikująca: Adam Dzierma