BIP Białostocki Teatr Lalek

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieszczono na stronie internetowej, dnia 1 czerwca 2018 r.

Znak sprawy: OM.217.6.2018

Strona internetowa / tablica ogłoszeń

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający – Białostocki Teatr Lalek  na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja małej sceny BTL – etap II: wygłuszenie małej sceny BTL oraz dostawa i montaż klimatyzacji”.

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w Rozdziale 12 SIWZ jest oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:  BARTERM Bartłomiej Lach, adres: ul. Kolejowa 12 C, 15-701 Białystok z ceną ofertową: 330.870,00 zł zł brutto oraz długością okresu gwarancji jakości: 36 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 ustawy Pzp, wykonawca spełnił warunki udziału opisane w SIWZ oraz jego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w SIWZ - „Cena” – 60 pkt., „Długość okresu gwarancji” - 0 pkt.; razem - 60 pkt.

Ponadto, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt. 1), 2) i 3) ustawy Pzp, Zamawiający informuje:

  1. o wykonawcach, którzy złożyli oferty, punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy

Cena brutto oferty
[zł]

Długość okresu gwarancji        [m-ce]

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium długość okresu gwarancji

Łączna   punktacja
przyznana ofercie

1

BARTERM Bartłomiej Lach
ul. Kolejowa 12 C,
15-701 Białystok

330.870,00

36

60

0

60

  1. o braku wykonawców wykluczonych.
  2. o braku ofert odrzuconych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ww. postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Dr hab. Jacek Malinowski
..........................................................
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)


Data wytworzenia: 2018-06-01 12:28 Autor: Adam Dzierma Data publikacji: 2018-06-01 12:28 Osoba udostępniająca na stronie: Adam Dzierma Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-01 Osoba modyfikująca: Adam Dzierma