BIP Białostocki Teatr Lalek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieszczono na stronie internetowej, dnia 6 września 2017 r.

Znak sprawy: OM.217.5.2017

Strona internetowa / tablica ogłoszeń

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający – Białostocki Teatr Lalek  na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn.:Dostawa systemu kulis mobilnych dla małej sceny Białostockiego Teatru Lalek.

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w Rozdziale 12 SIWZ jest oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:  BSC System sp. z o.o., ul. Zielone Zacisze 1/214,       03-294 Warszawa z ceną ofertową:  54.999,45 zł brutto oraz długością okresu gwarancji jakości: 72 miesiące.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 ustawy Pzp, wykonawca spełnił warunki udziału opisane w SIWZ oraz jego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w SIWZ - „Cena” – 60 pkt., „Długość okresu gwarancji na materiały i urządzenia (system kulis mobilnych)” - 40 pkt.; razem - 100 pkt.

Ponadto, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt. 1), 2) i 3) ustawy Pzp, Zamawiający informuje:

  1. o wykonawcach, którzy złożyli oferty, punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy

Cena brutto oferty
[zł]

Długość
okresu gwarancji
[m-ce]

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium długość okresu gwarancji

Łączna   punktacja
przyznana ofercie

1.

BSC System sp. z o.o.

ul. Zielone Zacisze 1/214, 03-294 Warszawa

54.999,45 zł

72 m-ce

60,00

40,00

100,00

2.

SOL Sebastian Budnik

ul. Łobeska 7
60-182 Poznań

56.999,00 zł

72 m-ce

57,90

40,00

97,90

  1. o braku wykonawców wykluczonych.
  2. o braku ofert odrzuconych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ww. postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Dr hab. Jacek Malinowski
Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Białostockiego Teatru Lalek


Data wytworzenia: 2017-09-06 13:53 Autor: Adam Dzierma Data publikacji: 2017-09-06 13:53 Osoba udostępniająca na stronie: Adam Dzierma Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-08 Osoba modyfikująca: Adam Dzierma