BIP Białostocki Teatr Lalek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieszczono na stronie internetowej, dnia 31 lipca 2017 r.

Znak sprawy: OM.217.4.2017

Strona internetowa / tablica ogłoszeń

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający – Białostocki Teatr Lalek na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn.:Dostawa kratownicy dla małej sceny Białostockiego Teatru Lalek.

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w Rozdziale 12 SIWZ jest oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę:
BSC System sp. z o.o., ul. Zielone Zacisze 1/214, 03-294 Warszawa

z ceną ofertową:
173.430 zł brutto oraz długością okresu gwarancji jakości: 72 miesiące.

Uzasadnione wyboru:

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 ustawy Pzp, wykonawca spełnił warunki udziału opisane w SIWZ oraz jego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w SIWZ - „Cena” – 60 pkt., „Długość okresu gwarancji na materiały i urządzenia (kratownicę i sztankiety)” - 40 pkt.; razem - 100 pkt.

Ponadto, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt. 1), 2) i 3) ustawy Pzp, Zamawiający informuje:

  1. o wykonawcach, którzy złożyli oferty, punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy

Cena brutto oferty
[zł]

Długość okresu gwarancji [m-ce]

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium długość okresu gwarancji

Łączna punktacja
przyznana ofercie

1.

PUHP „LUMEX” Leszek Pióro, Waldemar Pióro

ul. Dolne Młyny 77,
59-700 Bolesławiec

193.909,50 zł

36 m-cy

53,66

20,00

73,66

2.

WAMAT sp. z o.o. Podleszany 186,
39-300 Mielec

179.235,60 zł

72 m-ce

58,06

40,00

98,06

3.

BSC System sp. z o.o.

ul. Zielone Zacisze 1/214, 03-294 Warszawa

173.430,00 zł

72 m-ce

60,00

40,00

100,00

  1. o braku wykonawców wykluczonych.

  2. o braku ofert odrzuconych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ww. postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Dr hab. Jacek Malinowski
Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Białostockiego Teatru Lalek


Data wytworzenia: 2017-07-31 13:52 Autor: Adam Dzierma Data publikacji: 2017-07-31 13:52 Osoba udostępniająca na stronie: Adam Dzierma Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-31 Osoba modyfikująca: Adam Dzierma