BIP Białostocki Teatr Lalek

BIP Białostocki Teatr Lalek - Statut

Statut Białostockiego Teatru Lalek

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Białostocki Teatr Lalek w Białymstoku, zwany dalej „Teatrem", który od dnia 1 stycznia 2012 r. jest miejską artystyczną instytucją kultury, działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, ze zm.), zwanej dalej "ustawą" oraz postanowień niniejszego statutu.

2.  Teatr jest instytucją posiadającą osobowość prawną i został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Białegostoku pod numerem RIK 06/99.

3.  Organizatorem Teatru jest Miasto Białystok. § 2. 1. Siedzibą Teatru jest miasto Białystok.

2.  Teatr prowadzi działalność na terenie miasta Białegostoku, z zastrzeżeniem ust.3.

3.  W ramach wykonywanych zadań Teatr może prowadzić działalność na obszarze całego kraju oraz za granicą.

4.  Teatr może przy znakowaniu używać symbolu „BTL".

Rozdział 2.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 3. 1. Teatr jest powołany do prowadzenia teatralnej działalności artystycznej, z udziałem zawodowych twórców i wykonawców.

2. Celem działania Teatru jest tworzenie i prezentacja przedstawień, a także upowszechnianie kultury, a w szczególności kultury teatralnej.

§ 4. Teatr realizuje swoje cele poprzez:

1) przygotowanie i popularyzację przedstawień w oparciu o zespoły własne,

2) współpracę z innymi teatrami w kraju i za granicą w zakresie wymiany twórców, zespołów i przedstawień,

3)  udział w festiwalach, konkursach, przeglądach krajowych i zagranicznych,

4)    prowadzenie działalności edukacyjnej oraz popularyzującej wiedzę o teatrze przy współpracy z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,

5)  współpracę z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydziałem Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku,

6)  dokumentowanie działalności Teatru i gromadzenie zbiorów archiwalnych,

7)  prowadzenie działalności wystawienniczej oraz wydawniczej.

§ 5. Teatr prowadzi działalność kulturalną na podstawie planu repertuarowego opracowanego na dany sezon artystyczny, rozpoczynający się w dniu 1 września danego roku, a kończący się w dniu 31 sierpnia następnego roku.

Rozdział 3.

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE

§ 6. 1. Teatr zarządzany jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Białegostoku, po zasięgnięciu opinii działających w Teatrze związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Teatr.

2. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Teatru, reprezentuje go na zewnątrz oraz czuwa nad mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

3. Nadzór nad Teatrem sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku.

4. Czynności wobec Dyrektora Teatru w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Prezydent Miasta Białegostoku.

5. W Teatrze, na wniosek Dyrektora, może być powołany jego zastępca.

6. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Teatru, po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Białegostoku.

§ 7. Organizację wewnętrzną Teatru oraz zakres działań poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Białegostoku oraz działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 8. 1. W Teatrze, jako organ opiniodawczy i doradczy, może działać, powoływana przez Dyrektora Rada Artystyczno - Programowa.

2. Zadania Rady oraz tryb jej działania określa ustalony przez nią i zatwierdzony przez Dyrektora Teatru regulamin.

Rozdział 4.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

§ 9. 1. Teatr prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

2. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest roczny plan finansowy, ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Miasta Białegostoku.

3. Wysokość rocznej dotacji dla Teatru ustala Rada Miejska Białegostoku.

4. Roczne sprawozdanie finansowe Teatru podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

§ 10. 1. Działalność Teatru finansowana jest ze środków przekazywanych z budżetu Miasta Białegostoku, wpływów z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacji otrzymywanych z budżetu państwa, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

2. Teatr może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących odrębnych przepisach, w szczególności polegającą na:

1) wynajmie składników majątkowych,

2)  świadczeniu usług reklamowych,

3)  świadczeniu usług ksero,

4)  działaniach pracowni technicznych Teatru.

3.  Środki uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej.

Rozdział 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Teatru może dokonać Rada Miejska Białegostoku w trybie i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach.

2. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.