BIP Białostocki Teatr Lalek

Regulamin organizacyjny Białostockiego Teatru Lalek

Załącznik do Zarządzenia Nr 30/13

Dyrektora Białostockiego Teatru Lalek

z dnia 26 września 2013 r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

BIAŁOSTOCKIEGO TEATRU LALEK

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Białostocki Teatr Lalek, zwany dalej „Teatrem” jest miejską artystyczną instytucją kultury i działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz statutu nadanego uchwałą nr XXV/255/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 marca 2012 r.

2. Niniejszy Regulamin określa:

1) zasady kierowania Teatrem,

2) organizację wewnętrzną Teatru,

3) zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,

4) ogólny tryb załatwienia spraw.

3. Obowiązki Teatru jako zakładu pracy oraz obowiązki pracowników i inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa Regulamin pracy Teatru.

 

Rozdział II

Zarządzanie Teatrem

§ 2.

1.Teatrem zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt jego działalności Dyrektor Naczelny i Artystyczny, zwany dalej „Dyrektorem”.

2. Dyrektor odpowiada za:

1) realizację zadań statutowych,

2) warunki pracy, BHP, zabezpieczenie ppoż. oraz inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

3) sprawy kadrowe,

4) gospodarkę finansową i efekty ekonomiczne instytucji,

5) funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.

3. Dyrektor jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Teatru.

4. Dyrektor udziela pracownikom stosownych upoważnień.

 

§ 3.

1. Dyrektor kieruje Teatrem przy pomocy Głównego Księgowego.

2. Do zadań Głównego Księgowego należy:

1) planowe i celowe realizowanie budżetu instytucji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) ustalanie stanu i wyniku finansowego Teatru,

3) sporządzanie rocznych planów finansowych, analiz, sprawozdań statystycznych
i bilansowych,

4) dokonywanie wstępnej kontroli:

a)zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b)kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5) prowadzenie rachunkowości Teatru oraz wykonywanie innych zadań zgodnie z przepisami o głównych księgowych,

6) kierowanie Działem Finansowo-Księgowym.

 

§ 4.

W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go upoważniony pracownik.

 

Rozdział III

Organizacja wewnętrzna

 

§ 5.

W Teatrze wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Artystyczny, w skład którego wchodzą:

a) Zespół Aktorski,

b) Reżyser,

c) Inspicjent,

d) Konsultant Literacki,

e) Dramaturg,

f) Konsultant Muzyczny.

2) Dział Administracyjno – Gospodarczy,

3) Dział Techniczny, w skład którego wchodzi Pracownia Plastyczna,

4) Dział Upowszechniania Teatru, zwany w skrócie „ DUT”,

5) Dział Finansowo-Księgowy,

6) Specjalista ds. Organizacyjno-Marketingowych,

7) Specjalista ds. Kadr,

8) Sekretarka.

 

§ 6.

1. Zasady funkcjonowania komórek organizacyjnych Teatru są następujące:

1) komórką organizacyjną zarządza kierownik działu, bezpośrednio podległy Dyrektorowi,

2) kierownik koordynuje działania merytoryczne działu, odpowiada za organizację i realizację zadań komórki, a w szczególności:

a) nadzoruje wykonywanie powierzonych komórce zadań,

b) przedkłada Dyrektorowi informacje o realizacji zadań i funkcjonowaniu komórki,

c) wnioskuje w sprawach zatrudniania, wynagradzania, nagród i kar podległych pracowników.

3) Dyrektor może ustanowić zastępców kierowników poszczególnych działów.

2. Ustala się stanowiska następujących kierowników:

1) Kierownik Zespołu Aktorskiego,

2) Kierownik Działu Technicznego,

3) Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego,

4) Kierownik Działu Upowszechniania Teatru.

3. Szczegółowe zakresy zadań i obowiązków kierowników działów i innych pracowników Teatru określa odpowiednio Dyrektor oraz Dyrektor przy pomocy kierowników działów.

 

Rozdział IV

Zadania kierowników działów

§ 7.

Do zadań kierowników poszczególnych działów należy:

1) koordynowanie prac działów przy realizowaniu zamierzeń i planów merytorycznych Teatru,

2) organizowanie i planowanie pracy poszczególnych pracowników,

3) opracowywanie zakresów czynności i dokonywanie podziału pracy pomiędzy pracowników poszczególnych działów,

4) współpraca z kierownikami innych komórek organizacyjnych w zakresie ich kompetencji,

5) stosowanie właściwej oceny pracowników, sporządzanie wniosków dotyczących uprawnień związanych ze stosunkiem pracy, przyznawania nagród, wyróżnień oraz kar, w ustalonych w Teatrze terminach,

6) udział w szkoleniach oraz doskonalenie własnych kwalifikacji drogą samokształcenia.

 

Rozdział V

Zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy

§ 8.

1. Dział Artystyczny realizuje podstawowe statutowe zadania Teatru, zgodnie z planami repertuarowymi.

2. Do zadań Kierownika Zespołu Aktorskiego należy:

1) kierowanie pracą Inspicjenta,

2) koordynowanie i organizowanie pracy Zespołu Aktorskiego,

3) przygotowywanie i uzgadnianie z Dyrektorem planów pracy artystycznej Teatru,

4) wykonywanie zadań w zakresie promowania i popularyzacji pracy artystycznej Teatru.

3. Do zadań Zespołu Aktorskiego, który podlega Dyrektorowi oraz Kierownikowi Zespołu Artystycznego, a w czasie prób i przedstawień Reżyserowi i Inspicjentowi należy:

1) realizowanie przedstawień teatralnych zgodnie z planem repertuarowym Teatru,

2) czynny udział we wszystkich przedsięwzięciach artystycznych i upowszechnieniowych podejmowanych przez Teatr, a w szczególności:

 1. przygotowywanie powierzonych ról według wymogów reżysera i w ustalonym przez niego terminie,
 2. udział w widowiskach zarówno w siedzibie, jak i w terenie, wg ustalonego planu,
 3. czynny udział w kształtowaniu artystycznego i społecznego programu Teatru,
 4. dbanie o estetyczny wygląd lalek, rekwizytów i kostiumów,
 5. przygotowywanie lalek i rekwizytów do prób i widowisk w siedzibie i w terenie oraz dbanie o ich zabezpieczenie po skończonej próbie lub widowisku; w razie gry w kostiumie – przygotowanie kostiumu przed widowiskiem, a po widowisku zabezpieczenie go przed zniszczeniem przez złożenie go we właściwym miejscu,
 6. stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i ogólnych, a ponadto dbanie o formę fizyczną i psychiczną dla utrzymania pełnej sprawności koniecznej do wykonywania zawodu,
 7. godne reprezentowanie Teatru poprzez swoją pracę na scenie jak i poza nią.

4. Do zadań Reżysera, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi, należy:

1) współpraca przy kształtowaniu i realizacji programu artystycznego Teatru,

2) współpraca przy realizacji ustalonego repertuaru i nadzorze artystycznym nad spektaklami,

3) godne reprezentowanie Teatru poprzez swoją pracę na scenie jak i poza nią.

5. Do zadań Konsultanta Muzycznego, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi, należy kompleksowe przygotowanie muzyczne każdego spektaklu, a w szczególności:

1) prowadzenie zajęć wokalnych Zespołu Aktorskiego,

2) opieka muzyczna nad przedstawieniami teatralnymi,

3) ocena oprawy muzycznej spektakli.

6. Do zadań Konsultanta Literackiego, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi, należy:

1) współpraca z Dramaturgiem w tworzeniu i opracowywaniu tekstów umieszczanych na stronie internetowej Teatru,

2) redagowanie i opracowywanie graficzne w formie elektronicznej repertuaru, druków promocyjnych i informacyjnych itp.,

3) opracowywanie i stała aktualizacja strony internetowej Teatru,

4) opracowywanie wszelkich materiałów informacyjnych w formie elektronicznej.

7. Do zadań Dramaturga, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi, należy w szczególności:

1) uczestnictwo i nadzór nad próbami w zakresie struktury przedstawień,

2) dbałość o jakość literacką realizowanych scenariuszy,

3) budowanie struktury językowo-literackiej i dramaturgii spektaklu,

4) dbałość o sprawność, poziom tekstu i przebieg spektakli.

 8. Do zadań Inspicjenta, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi, należy takie organizowanie prób i przedstawień powierzonych mu przez Dyrektora, które zapewni punktualne ich rozpoczęcie i sprawny przebieg. Inspicjentowi podlegają wszyscy pracownicy artystyczni i techniczni zaangażowani w próby i przedstawienia.

 

§ 9.

1. Do zadań Działu Technicznego należy:

1) przygotowywanie i obsługa techniczna, oświetleniowa i elektroakustyczna prób i przedstawień,

2) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, elektroakustycznych, scenicznych oraz telewizyjnych w Teatrze,

3) wykonywanie konstrukcji scenicznych, dekoracji, rekwizytów do przedstawień,

4) wykonywanie prac stolarskich dla potrzeb wszystkich komórek organizacyjnych Teatru,

5) przygotowywanie do prób i przedstawień konstrukcji, dekoracji, rekwizytów i lalek,

6) wykonywanie innych prac związanych z przygotowaniem przedstawień oraz potrzebami Teatru, a w szczególności:

a) prac modelarskich,

b) prac krawieckich,

c) charakteryzacji lalek, malowania dekoracji i rekwizytów,

d) reklamy plastycznej dotyczącej działalności Teatru,

e) prowadzenie archiwum lalek i rekwizytów.

2. Działem Technicznym kieruje Kierownik Działu Technicznego Teatru, który również koordynuje czynności Pracowni Plastycznej.

 

§ 10.

1. Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy:

1) utrzymanie w pełnej sprawności technicznej budynków, pomieszczeń i urządzeń w budynkach należących do Teatru,

2) zabezpieczenie i ochrona mienia Teatru,

3) zapewnienie porządku i czystości w Teatrze oraz na posesjach należących do Teatru,

4) zabezpieczenie przeciwpożarowe Teatru oraz tworzenie warunków bezpiecznej pracy pracowników,

5) stała konserwacja urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie budynków Teatru,

6) zaopatrywanie w sprzęt, materiały i urządzenia konieczne do wykonywania przedstawień i prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek organizacyjnych Teatru,

7) prowadzenie spraw transportu samochodowego oraz centrali telefonicznej,

8) zapewnienie pracownikom Teatru odzieży roboczej i ochronnej oraz środków czystości i bhp.

2. Działem Administracyjno – Gospodarczym kieruje Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego.

3. Kierownikowi Działu Administracyjno-Gospodarczego powierza się wykonywanie zadań związanych z realizacją udzielanych zamówień publicznych, na podstawie obowiązujących przepisów.

 

§ 11.

1. Do zadań Działu Upowszechniania Teatru należy:

1) organizowanie rożnych form popularyzacji spektakli przygotowywanych przez Teatr, w celu zapewnienia maksymalnej frekwencji i wpływów,

2) organizowanie działań parateatralnych i promocyjnych mających na celu poszerzanie kręgu odbiorców działalności Teatru,

3) tworzenie optymalnych warunków obsługi widzów, zapewnienie im bezpiecznego przebywania w Teatrze,

4) organizowanie działalności objazdowej Teatru – pełnienie przez organizatorów widowni funkcji kierownika objazdu,

5) pełnienie funkcji kierownika widowni (dyżur administracyjny) oraz organizowanie dyżurów innych pracowników wyznaczonych przez Dyrektora Teatru, niepodporządkowanych kierownikowi Działu,

6) sprzedaż biletów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz organizowanie sprzedaży teatraliów.

2. Działem Upowszechniania Teatru kieruje Kierownik Działu Upowszechniania Teatru.

 

§ 12.

1. Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy:

1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

a) ewidencja operacji gospodarczych,

b) obieg i kontrola dokumentów księgowych,

c) gospodarka mieniem Teatru i terminowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych,

d) sporządzanie i prowadzenie sprawozdawczości finansowej,

e) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych i przekazywanie informacji ekonomicznych,

f) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,

g) naliczanie podatków i terminowe regulowanie zobowiązań z Urzędem Skarbowym,

h) naliczanie wynagrodzeń i innych wypłat związanych ze stosunkiem pracy,

i) naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i ich odprowadzanie w wymaganych terminach.

 

2) systematyczne analizowanie gospodarki finansowej instytucji i przekazywanie aktualnych informacji Dyrektorowi Teatru,

3) prowadzenie kasy głównej Teatru.

2. Działem Finansowo-Księgowym kieruje Główny Księgowy.

 

§ 13.

1. Do zadań Specjalisty ds. Organizacyjno - Marketingowych należy prowadzenie spraw w zakresie:

1) pozyskiwania sponsorów oraz funduszy pozabudżetowych na rzecz Teatru,

2) wnioskowania o dofinansowanie,

3) działań marketingowych,

4) public relations,

5) edukacji teatralnej.

2. Specjalista ds. Organizacyjno - Marketingowych współpracuje z kierownikami działów i samodzielnymi stanowiskami pracy przy opracowywaniu projektów regulacji wewnętrznych.

3. Specjalista ds. Organizacyjno-Marketingowych podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

 

§ 14.

1. Do zadań Specjalisty ds. Kadr należy:

 1. prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spraw osobowych pracowników Teatru,
 2. obsługa programu kadrowo-płacowego i programu ZUS-u „Płatnik”,
 3. kontrola i aktualizacja treści regulaminów obowiązujących w Teatrze,
 4. prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 5. kontrola ustalania i rozliczania czasu pracy przez kierowników działów,
 6. nadzór nad archiwum zakładowym.

2. Specjalista ds. Kadr podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

 

§ 15.

1. Do zadań Sekretarki należy:

 1. obsługa sekretariatu,
 2. prowadzenie terminarzy spotkań,
 3. prowadzenie teczek z korespondencją, zarządzeniami i upoważnieniami Dyrektora,
 4. sprawowanie nadzoru nad archiwum artystycznym Teatru,
 5. obsługa kontaktów międzynarodowych i krajowych wynikających z działalności Teatru.

2. Sekretarka podlega Dyrektorowi.

 

§ 16.

W razie zmiany zadań komórek organizacyjnych lub poszczególnych pracowników, przekazanie akt następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.

 

§ 17.

Schemat organizacyjny Teatru stanowi załącznik do Regulaminu organizacyjnego Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku.

 

Rozdział VI

Ogólny tryb załatwiania spraw

 

§ 18.

Oświadczenie woli w imieniu Teatru składa Dyrektor.

 

§ 19.

1. Skargi i wnioski wpływające do Teatru podlegają rejestracji i rozpatrywane są przez Dyrektora.

2. Pisma w sprawach dotyczących Teatru wymagają podpisu Dyrektora lub upoważnionego przez niego pracownika.

3. Informacji w sprawach dotyczących Teatru udziela Dyrektor lub uprawnieni pracownicy.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 20.

Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.