BIP Białostocki Teatr Lalek

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Białystok, 14 czerwca 2017 r.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych (zwanych dalej „Pzp”).

Przedmiot zamówienia:
„Modernizacja podłogi i widowni małej sceny Białostockiego Teatru Lalek”

Zarządzeniem nr 8/2017 Dyrektora Białostockiego teatru Lalek z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja podłogi i widowni małej sceny Białostockiego Teatru Lalek” oraz powołania Komisji ds. oceny jakości foteli, została powołana Komisja Przetargowa.

W dniu 14 czerwca br. o godz. 10.30, w siedzibie Białostockiego Teatru Lalek, ul. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok, w pokoju nr 201 odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej w składzie:

  1. Julita Stepaniuk - Przewodniczący,
  2. Magdalena Malinowska - Członek,
  3. Sławomir Garustowicz - Członek,
  4. Bogusław Kasperuk - Członek,
  5. Irena Doroszkiewicz - Członek.

Przewodniczący wyznaczył Panią Irenę Doroszkiewicz na Sekretarza Komisji.

W dniu 30 maja 2017 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację podłogi i widowni małej sceny Białostockiego Teatru Lalek”, numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - 521352-N-2017.

W przedmiotowym postępowaniu, w terminie składania ofert, tj. do dnia 14 czerwca 2017 r. do godz. 10.00, wpłynęła 1 oferta. Przed otwarciem ofert Przewodniczący komisji podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego - „Modernizacja podłogi i widowni małej sceny Białostockiego Teatru Lalek”, tj. 410.000 zł brutto.

W dniu 14 czerwca 2017 r. o godz. 10.30. Komisja dokonała sprawdzenia ofert, tj. czy jest w stanie nienaruszonym i czy jest opisana zgodnie z SIWZ, następnie Przewodniczący dokonał otwarcia oferty i odczytania nazwy oferenta, jego adresy (siedziby), a także informacji dotyczących ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie.

 Zestawienie złożonych ofert:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Zakres zadania

Okres
gwarancji

Termin
wykonania

Warunki płatności

Cena ofertowa brutto (w zł)

1.

WAMAT spółka z o.o. Podleszany 186 39-300 Mielec

Modernizacja podłogi i widowni małej sceny Białostockiego Teatru Lalek

60 miesięcy

31.08.2017 r.

Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane fakturą końcową w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z końcowym protokołem odbioru wykonanych robót.

418.200 zł

 

Razem brutto

-

-

-

-

418.200 zł

Posiedzenie zakończono w dniu 14 czerwca br., o godz. 10.55

Protokół sporządziła: Irena Doroszkiewicz

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2017-06-16 11:58 Autor: Adam Dzierma Data publikacji: 2017-06-16 11:58 Osoba udostępniająca na stronie: Adam Dzierma Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-16 Osoba modyfikująca: Adam Dzierma