BIP Białostocki Teatr Lalek

Informacja z otwarcia ofert

Białystok, 10 lipca 2017 r.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych (zwanych dalej „Pzp”).

Przedmiot zamówienia:
„Dostawa kratownicy dla małej sceny Białostockiego Teatru Lalek”

Zarządzeniem nr 10/2017 Dyrektora Białostockiego Teatru Lalek z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa kratownicy dla małej sceny Białostockiego Teatru Lalek”, została powołana Komisja Przetargowa.

W dniu 10 lipca br. o godz. 10.30, w siedzibie Białostockiego Teatru Lalek, ul. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok, w pokoju nr 201 odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej w składzie:

  1. Julita Stepaniuk - Przewodniczący,
  2. Magdalena Malinowska - Członek,
  3. Sławomir Garustowicz - Członek,
  4. Bogusław Kasperuk – Członek.

Przewodniczący wyznaczył Panią Magdalenę Malinowską na Sekretarza Komisji.

W dniu 23 czerwca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa kratownicy dla małej sceny Białostockiego Teatru Lalek”, numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 538514-N-2017.

W przedmiotowym postępowaniu, w terminie składania ofert, tj. do dnia 10 lipca 2017 r. do godz. 10.00, wpłynęły 3 oferty. Przed otwarciem ofert Przewodniczący komisji podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego - „Dostawa kratownicy dla małej sceny Białostockiego Teatru Lalek”, tj. 220.000 zł brutto.

W dniu 10 lipca 2017 r. o godz. 10.30. Komisja dokonała sprawdzenia ofert, tj. czy jest w stanie nienaruszonym i czy jest opisana zgodnie z SIWZ, następnie Przewodniczący dokonał otwarcia oferty i odczytania nazwy oferenta, jego adresy (siedziby), a także informacji dotyczących ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie.

Zestawienie złożonych ofert:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Zakres zadania

Okres gwarancji

Termin wykonania

Warunki płatności

Cena ofertowa brutto (w zł)

1.

PUHP „LUMEX” Leszek Pióro
Waldemar Pióro

ul. Dolne Młyny 77, 59-700 Bolesławiec

Dostawa kratownicy dla małej sceny Białostockiego Teatru Lalek

36 miesięcy

31.10.2017 r.

Rozliczanie dostaw z Wykonawcą będzie regulowane fakturą końcową w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z końcowym protokołem odbioru dostarczonych materiałów.

193.909,50

2.

WAMAT sp. z o.o.

Podleszany 186, 39-300 Mielec

Dostawa kratownicy dla małej sceny Białostockiego Teatru Lalek

72 miesiące

31.10.2017 r.

Rozliczanie dostaw z Wykonawcą będzie regulowane fakturą końcową w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z końcowym protokołem odbioru dostarczonych materiałów.

179.235,60

3.

BSC System
sp. z o.o.

ul. Zielone Zacisze 1/214
03-294 Warszawa

Dostawa kratownicy dla małej sceny Białostockiego Teatru Lalek

72 miesiące

31.10.2017 r.

Rozliczanie dostaw z Wykonawcą będzie regulowane fakturą końcową w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z końcowym protokołem odbioru dostarczonych materiałów.

173.430,00

PYTANIA:
(brak)

Posiedzenie zakończono w dniu 10 lipca br., o godz. 10.40

Protokół sporządziła:
Magdalena Malinowska

Podpisy Członków Komisji Przetargowej:

  1. Julita Stepaniuk
  2. Magdalena Malinowska
  3. Sławomir Garustowicz
  4. Bogusław Kasperuk

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2017-07-10 15:21 Autor: Adam Dzierma Data publikacji: 2017-07-10 15:21 Osoba udostępniająca na stronie: Adam Dzierma Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-12 Osoba modyfikująca: Adam Dzierma