BIP Białostocki Teatr Lalek

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ – dostawa kratownicy

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ – dostawa kratownicy

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany SIWZ w postępowaniu pn. „DOSTAWA KRATOWNICY DLA SCENY MAŁEJ BIAŁOSTOCKIEGO TEATRU LALEK”.

Zmiana polega na wykreśleniu z SIWZ pkt 14.3 o treści :

„Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest złożyć zamawiającemu na dzień podpisania umowy kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). Kosztorys ofertowy będzie służył jedynie do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, dozwolonej zmiany umowy w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia lub rezygnacji zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy, a podane stawki w przypadku wystąpienia robót zamiennych. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego do oferty”.

Zmiana SIWZ nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2017-06-26 12:24 Autor: Adam Dzierma Data publikacji: 2017-06-26 12:24 Osoba udostępniająca na stronie: Adam Dzierma Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-26 Osoba modyfikująca: Adam Dzierma