BIP Białostocki Teatr Lalek

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: OM.217.2.2017

Strona internetowa / tablica ogłoszeń

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający – Białostocki Teatr Lalek  na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja podłogi i widowni małej sceny Białostockiego Teatru Lalek”.

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w Rozdziale 12 SIWZ jest oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:  WAMAT sp. z o.o., adres: Podleszany 186, 39-300 Mielec 
z ceną ofertową: 418.200 zł brutto oraz długością okresu gwarancji jakości: 60 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 ustawy Pzp, wykonawca spełnił warunki udziału opisane w SIWZ oraz jego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w SIWZ - „Cena” – 55 pkt., „Długość okresu gwarancji na roboty budowalne oraz zamontowane materiały i urządzenia” - 5 pkt.; „Jakość foteli teatralnych” - 40 pkt, razem - 100 pkt.

Ponadto, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt. 1), 2) i 3) ustawy Pzp, Zamawiający informuje:

  1. o wykonawcach, którzy złożyli oferty, punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy

Cena brutto oferty [zł]

Długość okresu gwarancji
[m-ce]

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium długość okresu gwarancji

Liczba punktów w kryterium jakość foteli teatralnych

Łączna   punktacja
przyznana ofercie

1

WAMAT
spółka z o.o.
Podleszany 186
39-300 Mielec

418.200

60

55

5

40

100

  1. o braku wykonawców wykluczonych.
  2. o braku ofert odrzuconych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ww. postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Dr hab. Jacek Malinowski


Data wytworzenia: 2017-07-03 12:16 Autor: Adam Dzierma Data publikacji: 2017-07-03 12:16 Osoba udostępniająca na stronie: Adam Dzierma Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-03 Osoba modyfikująca: Adam Dzierma