BIP Białostocki Teatr Lalek

Konkurs na dyrektora Białostockiego Teatru Lalek

Konkurs na dyrektora Białostockiego Teatru Lalek

ZARZĄDZENIE NR 536/20
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU  
z dnia 19 czerwca 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Białostockiego Teatru Lalek.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 16 ust. 2 i 3e ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. poz. 724) - zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Białostockiego Teatru Lalek, z siedzibą w Białymstoku przy ul, K. Kalinowskiego 1, zwany dalej „konkursem". Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1. zamieszcza się:

  1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Białostockiego Teatru Lalek oraz na jego stronie internetowej;
  2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bip.bialystok.pl w zakładce Postępowania/Nabór do jednostek organizacyjnych miasta; oraz na stronie www.bialystok.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku;
  3. w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz regionalnym;
  4. w dwóch serwisach internetowych o tematyce teatralnej lub kulturalnej.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2020-06-19 14:06 Autor: Adam Dzierma Data publikacji: 2020-06-19 14:06 Osoba udostępniająca na stronie: Adam Dzierma Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-19 Osoba modyfikująca: Adam Dzierma