BIP Białostocki Teatr Lalek

Zapytanie ofertowe - "Piosenki do zwiedzania"

Drukuj
1 2 3

Białystok, 01.12.2015 r.

 /pieczęć  zamawiającego/

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w imieniu Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku, ul. K. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok, zapraszam do złożenia oferty na wykonanie usługi/ dostawy/ roboty budowlanej*, której wartość nie przekracza  wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 30.000  euro, wyłączonej ze stosowania przepisów  ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień  publicznych, zgodnie z art. 4. 

1.  Określenie i opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest druk wydawnictwa pn. „Piosenki do zwiedzania” wraz z płytą z nagraną muzyką, na potrzeby Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest druk wydawnictwa pn. „Piosenki do zwiedzania” wraz z płytą z nagraną muzyką, według specyfikacji określonej poniżej:

KSIĄŻKA:
Nakład: 450 egz.
Format: książki 200x200 mm.
Objętość: środek 40 stron, okładka 2 strony
Druk:
środek 4+4 CMYK,
okładka 4+0 CMYK, twarda oprawa - tektura 2mm, folia soft touch 1+0 na oklejce, na okładce oklejka kreda 150g, 4+0,
Papier: munken polar 240g lub równoważny
kapitałka biała
wyklejka biała niezadrukowana
Na tylnej okładce płyta CD z nadrukiem 4+0 i nagraniem, wklejona w przezroczystej kopercie.

Publikacja będzie miała nadany numer ISBN.

W przypadku gdy w niniejszej dokumentacji, zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania wyrobów równoważnych w stosunku do wyrobów określonych w dokumentacji, a w przypadku powoływania się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, tj. musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty, aprobaty techniczne, próby i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 

2.  Termin realizacji zamówienia: do 30.12.2015 r.

3. Kryteria wyboru: cena -  90 %,   termin realizacji - 10 % .

4. Oferta musi  być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

5. Oferta winna zawierać :
W składanej ofercie należy podać cenę usługi netto powiększoną o 5% podatek VAT dla wskazanego nakładu wydawnictwa pn. „Piosenki do zwiedzania” oraz termin realizacji -określony poprzez wskazanie liczby dni potrzebnych na wykonanie usługi. Złożona przez Wykonawcę oferta powinna zawierać wszystkie informacje potwierdzające spełniane wymogów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku oferowania wyrobów równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, tj. musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty, aprobaty techniczne, próby i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.   

6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w Białostockim Teatrze Lalek
w Białymstoku, ul. K. Kalinowskiego 1, pok. nr  203 /przesłać faksem na nr (85) 742-86-31/przesłać pocztą elektroniczną*  na  adres sekretariat@btl.bialystok.pl do dnia 08.12.2015 r. do godz. 10.00.    

7. Osobami  do kontaktu z Wykonawcami są:
- Karolina Kumpiałowska, pok. nr 202  tel. (85) 742-50-31 wew. 128, e-mail kkumpialowska@btl.bialystok.pl,
- Irena Doroszkiewicz, pok. nr 203  tel. (85) 742-50-31 wew. 127, e-mail sekretariat@btl.bialystok.pl

8. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem pkt. 10.

9. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, może wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.

10. Zamawiający poprawi w treści oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.

11. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i  przedstawi  najkorzystniejszą ofertę w oparciu kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem pkt. 13. 

12. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania. 

13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania.

                                                                           ……………………………………. 

                                                                        podpis  Dyrektora

·        - niewłaściwe skreślić 


Data wytworzenia: 2015-12-07 Autor: Adam Dzierma Data publikacji: 2015-12-07 12:12 Osoba udostępniająca na stronie: Adam Dzierma Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-07 Osoba modyfikująca: Adam Dzierma