BIP Białostocki Teatr Lalek

Zapytanie ofertowe

Drukuj
1 2 3

Białystok, 08.12.2015 r.

 /pieczęć  zamawiającego/

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w imieniu Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku, ul. K. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok, zapraszam do złożenia oferty na wykonanie usługi/ dostawy/ roboty budowlanej*, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 30.000  euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4. 

1. Określenie i opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przestrojenie systemu bezprzewodowego Audio-technica na potrzeby Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przestrojenie systemu bezprzewodowego Audio-technica, według specyfikacji określonej poniżej:

1) Przestrojenie nadajnika bodypack AEW-T1000 szt. 16
2) Przestrojenie nadajnika do ręki AEW-T5400 szt. 8
3) Przestrojenie odbiornika AEW-R4100 szt. 24
4) Przestrojenie splitera antenowego AEW-DA800EU szt. 7

2.  Termin realizacji zamówienia: do 07.01.2016 r.

3. Kryteria wyboru: cena - 90 %, termin realizacji - 10 % .

4. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

5. Oferta winna zawierać:
W składanej ofercie należy podać cenę usługi netto powiększoną o 23% podatek VAT dla wskazanej usługi oraz termin realizacji usługi określony poprzez wskazanie liczby dni. Złożona przez Wykonawcę oferta powinna zawierać wszystkie informacje potwierdzające spełniane wymogów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku oferowania wyrobów równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, tj. musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty, aprobaty techniczne, próby i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.   

6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w Białostockim Teatrze Lalek
w Białymstoku, ul. K. Kalinowskiego 1, pok. nr 231 /przesłać faksem na nr (85) 742-86-31/przesłać pocztą elektroniczną*  na  adres msnarska@btl.bialystok.pl do dnia 17.12.2015 r. do godz. 10.00.    

7. Osobami do kontaktu z Wykonawcami są:
- Magdalena Malinowska, pok. nr 231  tel. (85) 742-50-31 wew. 146, e-mail msnarska@btl.bialystok.pl,
- Bogusław Kasperuk , pok. nr 231  tel. (85) 742-50-31 wew. 146, e-mail bkasperuk@btl.bialystok.pl

8. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem pkt. 10.

9. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, może wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.

10. Zamawiający poprawi w treści oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.

11. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i  przedstawi  najkorzystniejszą ofertę w oparciu kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem pkt. 13. 

12. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania. 

13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania.

                                                                           ……………………………………. 

                                                                        podpis  Dyrektora

  • - niewłaściwe skreślić 

Data wytworzenia: 2015-12-16 Autor: Adam Dzierma Data publikacji: 2015-12-16 14:48 Osoba udostępniająca na stronie: Adam Dzierma Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-16 Osoba modyfikująca: Adam Dzierma