BIP Białostocki Teatr Lalek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Drukuj
1 2 3

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Białostocki Teatr Lalek , ul. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7425031, faks 085 7425031.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.btl.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakończenie modernizacji dużej sceny Białostockiego Teatru Lalek i jej obrębu - etap V.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oraz dostawy niezbędne do ich wykonania polegające na modernizacji i przebudowie dużej sceny Białostockiego Teatru Lalek (zwany dalej BTL) i jej obrębu (etap V), która polega na wykonaniu robót specjalistycznych zapewniających wymagany poziom akustyki pomieszczeń w tym: 1) wykonaniu modernizacji instalacji elektrycznych i montażu dostarczonego przez wykonawcę systemu elektroakustycznego zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik Nr 9 do SIWZ, 1.2) modernizacji i przebudowy akustyki widowni wraz dostawą i montażem 201 sztuk foteli akustycznych zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik Nr 8 do SIWZ, 1.3) robót ogólnobudowlanych wraz z dostawą i montażem 8 urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik Nr 10 do SIWZ.
UWAGA:
3.2. Zamówienie obejmuje jeden z etapów inwestycji polegającej na modernizacji i przebudowie dużej sceny Białostockiego Teatru Lalek. Załączona do SIWZ dokumentacja projektowa dotycząca akustyki i elektroakustyki w części opisowej obejmuje wszystkie prace, także te nieobjęte obecnym etapem. Natomiast przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyodrębniona z kompletnej dokumentacji technicznej część prac - wskazana w przedmiarach robót. W efekcie zamawiający informuje, że to przedmiary robót załączone do SIWZ wskazują zakres prac objęty niniejszym zamówieniach, zaś dokumentacja techniczna akustyki i elektroakustyki w wersji opisowej dołączona do SIWZ ma charakter uzupełniający i obowiązujący jedynie w zakresie pokrywającym się z zakresem wskazanym w przedmiarach robót. 3.3. Zamawiający wymaga aby roboty oraz niezbędne do ich wykonania dostawy były wykonane w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych założeń akustycznych określonych w projekcie akustycznym stanowiącym Załącznik nr 8 do STWZ. Obowiązkiem wykonawcy będzie przeprowadzenie na koniec prac testów akustycznych w celu potwierdzenia spełniania w pomieszczeniach objętych zamówieniem wymaganych w dokumentacji technicznej parametrów akustycznych. Widownia Dużej Sceny wymaga strojenia akustycznego, w trakcie, którego dokonywane są precyzyjne ustawienia elementów systemu akustycznego oraz dobór optymalnych foteli widowni. Dlatego wymaga się wykonania kontrolnych pomiarów akustycznych czasu pogłosu RT60 zgodnie z PN-EN ISO 3382-1 - Akustyka - Pomiar parametrów akustycznych - Część 1: Pomieszczenia specjalne. W celu weryfikacji projektowych wartości parametrów akustycznych wnętrz należy przed odbiorem prac przeprowadzić powykonawcze pomiary normatywne czasu pogłosu RT60 dla obszaru sceny i widowni Dużej Sceny wraz z jej obrębem. Pomiar czasu pogłosu należy wykonać zgodnie z PN-EN ISO 3382-1. Nieosiągnięcie w pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówienia wymaganych poziomów akustyki będzie podstawą do odmowy odbioru wykonania prac. Zawarta umowa będzie umową o wykonanie określonych prac ale też umową o osiągnięcie określonego efektu (wymaganych parametrów akustycznych). Koszt przeprowadzenia testów należy uwzględnić w cenie ryczałtowej. 3.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 8 - 10 do SIWZ..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-1, 45.32.30.00-7, 45.33.10.00-6, 13.10.00.00-8, 32.00.00.00-3, 39.11.12.00-5, 51.31.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych zł)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu oceny spełniania warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku określonego w pkt 5.1.2 wykażą wykonanie minimum jednego zamówienia wykonanego na obiekcie wymienionym w dziale 12 grupie 126 klasie 1261 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (domy kultury, teatry, opery, filharmonie) lub innym budynku przeznaczonym do pełnienia funkcji widowiskowych, o ilości miejsc siedzących minimum 200, polegającej na kompleksowym wykonaniu specjalistycznych robót poprawiających lub zapewniających parametry akustyczne budynku, w tym obejmujących łącznie: - wykonanie montażu ustrojów akustycznych lub paneli akustycznych o wartości minimum 150.000,00; - dostawę i montaż foteli teatralnych akustycznych o wartości minimum 200.000,00 zł - wykonanie lub modernizację instalacji elektroakustycznych z osprzętem o wartości, co najmniej 500.000,00 zł wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej (dla zamówień rozliczonych w innych walutach wartość należy przeliczyć średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów).
   UWAGA:
   1. Nie dopuszcza się wykazania warunku w taki sposób, że poszczególne elementy były wykonywane na innych inwestycjach lub w ramach odrębnych zamówień. Zamawiający chce zweryfikować doświadczenie wykonawcy w kompleksowym wykonywaniu robót specjalistycznych w zakresie wszystkich podanych wyżej elementów wpływających na akustykę (konstrukcyjne elementy akustyczne, elektroakustyka i fotele teatralne) w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych efektów akustycznych, na co wpływ ma kompleksowe wykonanie wszystkich elementów objętych warunkiem udziału w postępowaniu. 2. Jeżeli zamówienie obejmujące wszystkie wymagane w opisie warunku elementy było realizowane przez wykonawcę w ramach jednego zamówienia w formule dostaw z montażem (nie było sklasyfikowane, jako roboty budowlane ze względu na brak wykonywania robót ogólnobudowlanych), - zamawiający zaakceptuje doświadczenie wykonawcy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu oceny spełniania warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku określonego w pkt 5.1.3 wykażą dysponowanie osobą/osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych Podstawa prawna art. 14 ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t. j Dz.U z 2016 poz. 290) - lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania osoby lub osób posiadających uprawnienia z więcej niż jednej wymaganej branży, pod warunkiem posiadania przez wskazaną osobę kwalifikacji opisanych powyżej. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63,poz. 394) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), którą przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  wykaz ma potwierdzać warunek wskazany w sekcji III.3.2 ogłoszenia;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Dokumentację techniczną potwierdzającą, że oferowany sprzęt elektroakustyczny spełnia wymogi zamawiającego w zakresie wartości proponowanych w formularzu ofertowym podlegających ocenie w kryterium WALORY TECHNICZNE SYSTEMU ELEKTROAKUSTYCZNEGO oraz w kryterium WALORY TECHNICZNE SYSTEMU AKUSTYCZNEGO (np. karty katalogowe, certyfikaty, zaświadczenia, dokumentacje techniczna producenta itp.) Wykonawca musi do oferty dołączyć dokumenty jednoznacznie wskazujące, że oferowany sprzęt spełnia parametry wskazane w przez wykonawcę w ofercie w części WALORY TECHNICZNE SYSTEMU ELEKTROAKUSTYCZNEGO oraz w kryterium WALORY TECHNICZNE SYSTEMU AKUSTYCZNEGO. Oświadczenie wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1B do SIWZ, że oferowane fotele spełniają wymogi zamawiającego podane w opisie przedmiotu zamówienia tj. posiadają: a. Atest trudnopalności oferowanych foteli wg normy PN-EN 1021-1 oraz normy PN-EN 1021-2 b. Atest toksyczności wg normy PN-88/B-02855 c. Atest higieniczny oferowanych foteli (np. PZH) d. Atest odporności tapicerki na pilling wg PN-EN ISO 12945-2:2002 na zgodność z PN-EN 14465:2005 e. Atest odporności na ścieranie tkaniny wg normy PN-EN ISO 12947-2:2000 na zgodność z PN-EN 14465:2005,A1:2007 Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić te atesty podczas dostawy foteli - pod rygorem nieodebrania przedmiotu zamówienia przez zamawiającego.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. Do formularza należy obowiązkowo załączyć wykaz oferowanego sprzętu i materiałów wg wymogów wskazanych w załączniku Nr 1A do SIWZ pod rygorem odrzucenia oferty. Jeżeli wykonawca przewiduje wykorzystanie innych materiałów niż materiały podane przez użycie znaków towarowych w dokumentacji projektowej powinien do oferty dołączyć wykaz towarów (materiałów, urządzeń) równoważnych określających ich nazwy (symbole, typy) oraz zawierający porównanie pomiędzy parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi) towarów (materiałów i urządzeń) opisanych w dokumentacji projektowej i towarów (materiałów i urządzeń) oferowanych przez Wykonawcę oraz opisy techniczne oferowanych towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 52
 • 2 - okres gwarancji - 5
 • 3 - jakość - 43

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust.2 2. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, 2) zmiana materiałów budowlanych, urządzeń lub technologii wykonania, w przypadku: a) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń , b) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów wykonania lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c) pojawienia się nowszej technologii wykonania, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji lub kosztów wykonania umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wcześniej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) podyktowane to będzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy , w przypadku: a) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonania robót w określonym pierwotnie terminie, c) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, d) konieczność uzyskania decyzji lub uzgodnień , mogących spowodować wstrzymanie robót, e) konieczność dokonania dodatkowych badań i ekspertyz, 4) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt.1, 5) zmiana kosztorysu ofertowego w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji o której mowa w pkt.1 i odpowiednio do pkt.4 6) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust.1, 3.Zmiany umowy przewidziane w ust.2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) ad pkt1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego, 2) ad pkt 2) - zmiana na inne materiały lub urządzenia posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty,, pod warunkiem nie zwiększenia wynagrodzenia, 3) ad pkt.3) - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: Lit. a) o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu publicznego, Lit. b) o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, Lit. c ) o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, Lit. d) o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, Lit. e) o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, Lub zmian w potrzebach Zamawiającego w zakresie jego uzasadnionego interesu. 4) ad pkt.4) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone w §8 ust.1 umowy kwotą ryczałtową , zostanie odpowiednio zmniejszone na podstawie wyliczenia wartości zmniejszonego zakresu zamówienia dokonanego na podstawie protokołu zaawansowania robót i kosztorysu ofertowego. 5) ad pkt.5) zmiana kosztorysu ofertowego nastąpi z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia, 6) ad pkt.6) - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę , 4.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności .

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.btl.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Białostocki Teatr Lalek w Białymstoku, ul. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Białostocki Teatr Lalek ul. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok - SEKRETRIAT POKÓJ Nr 203.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Data wytworzenia: 2016-04-29 13:32 Autor: Adam Dzierma Data publikacji: 2016-04-29 13:32 Osoba udostępniająca na stronie: Adam Dzierma Data ostatniej modyfikacji: 2016-04-29 Osoba modyfikująca: Adam Dzierma